Rzecznik Praw Obywatelskich apeluje o wpisanie definicji tortur do Kodeksu karnego.

O podjęcie prac nad wpisaniem do Kodeksu karnego definicji przestępstwa tortur zgodnej z zapisami Konwencji ONZ, po raz kolejny zaapelował do resortu sprawiedliwości Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Zdaniem MS takie zapisy są już w polskim prawie.

"Obecnie obowiązująca regulacja prawna znacznie utrudnia lub wręcz uniemożliwia kwalifikację konkretnych czynów jako tortur w rozumieniu konwencji i nie odpowiada zaleceniom międzynarodowym w tym zakresie" - wskazał Bodnar w piśmie skierowanym do resortu sprawiedliwości i zamieszczonym na stronie internetowej RPO.

Dodał, że "uregulowanie przestępstwa tortur w K.k. stanowiłoby wyraz pewnej konstruktywnej zmiany w sposobie myślenia i uwzględniało międzynarodową koncepcję ochrony praw człowieka".

Według Bodnara gdyby definicja tortur była w pełni odzwierciedlona w Kodeksie karnym, Polska od lat nie musiałaby tłumaczyć się instytucjom międzynarodowym w tej materii, a postulat uregulowania w Kodeksie karnym przestępstwa tortur, przedstawiany z ich strony, nie byłby wielokrotnie powielany. Jego zdaniem obecne rozproszenie przepisów dotyczących tej kwestii w kodeksie "nie ułatwia pracy organom ścigania, może rodzić problemy z poprawną kwalifikacją oraz prowadzić do łagodzenia odpowiedzialności sprawcy".

Problem ten RPO poruszał już w swym wystąpieniu do MS w październiku zeszłego roku. Przestępstwo tortur powinno być jasno określone w polskich przepisach - podkreślał wówczas.

Swoje pismo Bodnar sformułował w odpowiedzi na stanowisko resortu sprawiedliwości, które otrzymał w grudniu zeszłego roku. Według MS definicja tortur zawarta w Konwencji ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, jest już obecnie "w pełni odzwierciedlona w prawie polskim".

"Z uwagi na obszerność i zawiły charakter (tej definicji - PAP), odpowiednie przepisy usytuowane są w różnych częściach K.k., w zależności od rodzaju naruszonych dóbr. Ewentualne wprowadzenie do kodeksu definicji tortur zawartej w konwencji nie miałoby znaczenia z punktu widzenia ochrony praw człowieka w Polsce, stanowiłoby jedynie powtórzenie obowiązujących już w polskim prawie przepisów" - napisał w tym przytoczonym przez RPO stanowisku MS wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak.

"Nie mogę zgodzić się z takimi poglądami" - zaznaczył Bodnar odnosząc się do stanowiska MS i ponawiając swój apel.


źródło: www.infor.pl